Nazwy szkoły i typy szkół

Technikum Ceramiczne (1960r. do 1976/77r.)

 • Technikum Ceramiczne - technologia ceramiki
 • Technikum Chemiczne - analiza chemiczna

Zasadnicza Szkoła Chemiczna - laborant chemiczny do roku 1972/73
Zasadnicza Szkoła Szklarska - produkcja szkła i wyrobów szklanych
Zasadnicza Szkoła Ceramiczna - produkcja ceramiki technicznej i użytkowej
Liceum Medyczne
Liceum Zawodowe od 1976r.

Medyczne Studium Zawodowe (1974 – 1990r)

 • wydział pielęgniarski
 • wydział anality

Zespół Szkół Zawodowych (1977r. do 2006/07)

1. Technikum Ceramiczne do 1997/98

 •  technologia ceramiki

2. Technikum Chemiczne do 1997/98

 • analiza chemiczna

3. Liceum Zawodowe

 • Monter urządzeń elektronicznych od 1976 do 1992
 • Automatyk od 1980 do 1984
 • Gastronom  od 1992 do 2004
 • Kucharz od 2000/2001 – 2003/2004

4. Liceum Ogólnokształcące od 1992/93

5. Technikum Hotelarskie od 1990/91

6. Liceum Techniczne od 1995/96 do 2001/02

 • usługowo – gospodarczy
 • społeczno – socjalny
 • elektroniczny od 2000/2001 do 2003/2004

7. Liceum Profilowane od 2002/03 do 2006/07

 • społeczno – socjalny
 • usługowo – gospodarczy
 • zarządzanie informacją

8. Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych od 2006/07

 • II LO
 • Technikum nr 1
 • Technikum Hotelarskie
 • Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych
 • Technikum Obsługi Turystycznej od 2009/2010

Wychodząc naprzeciw potrzebom regionu, KOiW w Zielonej Górze powołało do życia w 1960r. Technikum Ceramiczne w Żarach z siedzibą w obiektach ZSzS przy ul. 9 Maja. Budynki przy ulicy Zielonogórskiej były pozostałościami po przylotniskowych koszarach niemieckich. W trakcie organizowania placówki przy 9 Maja spłonął obecny budynek szkoły. Postanowiono go odbudować i przenieść szkołę na ulicę Zielonogórską, co nastąpiło w 1964 roku. W budynku, w którym obecnie znajduje się hotel, zorganizowano internat. W placówce funkcjonowało wówczas Technikum Ceramiczne, Technikum Chemiczne i Liceum Medyczne oraz Zasadnicza Szkoła Chemiczna.
Dyrektorami zespołu byli: Andrzej Janczur, Leszek Lenartowicz, Stanisław Miłek, Edward Wojak, Władysław Czarny. Obecnie od 1 września 2007 r. dyrektorem szkoły jest Arleta Śniatecka.
            Wraz ze zmianami na rynku pracy zmienił się profil kształcenia w szkole. Zlikwidowano ówczesne kierunki nauczania. W 1990 roku utworzono Technikum Hotelarskie, a w 1992 roku Liceum Gastronomiczne, funkcjonujące początkowo na poziomie Liceum Zawodowego oraz Liceum Ogólnokształcące. Wymagało to również przeprowadzenia remontów w placówce, odpowiedniego wyposażenia gabinetów do prowadzenia zajęć kształcących w zawodach gastronom i hotelarz. W 1995 r. powołano Liceum Techniczne z profilami społeczno – socjalnym i usługowo – gospodarczym. Liceum to było eksperymentem kształcenia w nowym typie szkoły średniej. W roku szkolnym 2000/2001 na bazie istniejącego Liceum Ogólnokształcącego utworzono profil wojskowy. Od 2002 r. w zespole oprócz Technikum Hotelarskiego, Liceum Ogólnokształcącego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej funkcjonowało również Liceum Profilowane o 3 letnim cyklu kształcenia o profilach kształcenia: usługowo – gospodarczym, elektronicznym, społeczno – socjalnym. Od 1 września 2006 r. szkoła zmieniła nazwę z Zespołu Szkół Zawodowych na Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach.
            Obecnie w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach wchodzi: II Liceum Ogólnokształcące w Żarach, Technikum nr 1 w ramach,  którego prowadzone są klasy kształcące w zawodach: technik hotelarstwa i technik organizacji usług gastronomicznych. W ramach Liceum Ogólnokształcącego funkcjonują: klasa o nachyleniu europejskim z rozszerzoną edukacją: WOS, historia i język niemiecki,  klasa o nachyleniu informatycznym z rozszerzoną edukacją: informatyka i język angielski oraz klasa o nachyleniu sportowym z rozszerzoną edukacją: biologia i język angielski.
Szkoła posiada dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną w skład, której wchodzą:
- pracownia gastronomiczna - wyposażona w nowoczesny sprzęt i urządzenia gastronomiczne, co pozwala prowadzić zajęcia praktyczne z technologii gastronomicznej na wysokim poziomie,
- pracownia hotelarska - przystosowana do prowadzenia  zajęć  symulujących (obsługa klienta w hotelu) z zakresu organizacji i techniki pracy w hotelarstwie. Pracownia wyposażona jest w recepcję oraz niezbędną dokumentację do realizacji do programu zajęć praktycznych z zakresu hotelarstwa;
- pracownia techniki biurowej, wyposażona w nowoczesne komputery i sprzęt multimedialny. Młodzież poznaje zasady pisania różnych typów  pism z zakresu gastronomii i hotelarstwa (oferty, zapytania o oferty, wypełnia rachunki  i faktury VAT ).
            Uczniowie technikum odbywają programowe praktyki zawodowe w hotelach i restauracjach. Mają możliwość poznania i zaprezentowania się potencjalnym pracodawcom. Pracodawcy wysoko oceniają przygotowanie zawodowe młodzieży i chętnie przyjmują uczniów na praktyczną naukę zawodu.
            Ponadto szkoła posiada upoważnienie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania zewnętrznych egzaminów nadających kwalifikacje zawodowe w zawodach technik hotelarstwa i technik organizacji usług gastronomicznych.
            Uczniowie mają możliwość brania udziału w zajęciach dodatkowych oferowanych przez placówkę. Są to głównie zajęcia sportowe rozwijające umiejętności w takich dziedzinach jak: siatkówka, tenis stołowy, piłka nożna i pływanie. Treningi odbywają się na dobrze wyposażonej sali gimnastycznej, boiskach szkolnych, a także na miejskiej pływali Wodnik.
            Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach współpracuje z placówkami prowadzącymi podobne klasy zawodowe w całej Polsce. Rokrocznie z inicjatywy Izby Hotelarskiej organizowane są konferencje, na które zapraszani są dyrektorzy placówek, posiadających najdłuższy staż w kształceniu w zawodzie hotelarza. Podczas konferencji ustalane są zmiany w programach nauczania i opinie dotyczące już funkcjonujących projektów. Umożliwia to ich modyfikowanie i stałe podnoszenie poziomu kształcenia uczniów w zawodzie hotelarza.


Stan na dzień

Ilość uczniów

Ilość nauczycieli

Ilość kadry administracyjnej

Ilość obsługi

30.09.1996

760

75

8

18

30.09.1997

910

70

8

18

30.09.1998

825

66

6

16

30.09.1999

817

68

7

16

30.09.2000

830

69

7

17

30.09.2001

814

53

7

15

30.09.2002

560

51

7

12

30.09.2003

485

48

5

7

30.09.2004

638

47

5

7

30.09.2005

622

49

5

7

30.09.2006

595

48

4

6

30.09.2007

489

46

4

6

30.09.2008

430

44

4

6

Od roku 1990 szkoła została całkowicie przeprofilowana. W miejsce wygaszonych i zlikwidowanych kierunków zawodowych w Technikum Ceramicznym i Liceum Medycznym wprowadzono nowe "usługowe" - Technikum Hotelarskie i Liceum Gastronomiczne oraz Technikum Ochrony Środowiska, Liceum Ogólnokształcące i Liceum Techniczne.

Od 1-09-1995 r. w szkole realizowano eksperyment pedagogiczny będący pilotażem reformy szkolnictwa ponadpodstawowego w dwóch profilach Liceum Technicznego. Eksperyment zakończono w roku 1999 z pełną analizą realizacji założeń programowych i programów nauczania. W trakcie realizacji eksperymentu dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych w Żarach uczestniczyli w różnych formach doskonalenia zawodowego realizowanych głównie przez CODN w Warszawie i CKP Łódź. Ogółem kadra dydaktyczna szkoły legitymuje się 88 certyfikatami i zaświadczeniami z ukończonych form doskonalenia. 10 nauczycieli ukończyło Studia Podyplomowe.

W ostatnich latach wyraźnie poprawiły się wyniki pracy szkoły i te mierzone sprawnością w czasie egzaminów z przygotowania zawodowego i nauki zawodu oraz egzaminu dojrzałości i te w działalności opiekuńczo-wychowawczej.

Od roku 1993 szkoła współpracuje z dwoma hotelami w Niemczech w Bawarii prowadzącymi praktyki zawodowe uczniów naszego Technikum Hotelarskiego. Ponadto od wielu lat współpracujemy z wieloma szkołami o podobnych profilach i kierunkach kształcenia, m.in.:
Zespołem Szkół Zawodowych w Kołobrzegu,
Zespołem Szkół Zawodowych w Radomiu,
Zespołem Szkół Ekonomicznych w Kielcach,
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jeleniej Górze, a w roku 1999 podjęliśmy współpracę
z podobnym Zespołem Szkół we Friedrichshafen (Bodenia-Wittenbergia) w Niemczech.

Od 1993 roku uczestniczyliśmy w seminariach i konferencjach ogólnopolskich organizowanych przez UKFiT i Zrzeszenie Hoteli Polskich poświęconym doskonaleniu programów kształcenia w zawodach hotelarz, gastronom i organizator turystyki. Konferencje te i seminaria odbywają się corocznie w różnych hotelach najczęściej rekomendowanych przez Zrzeszenie Hoteli Polskich i to zarówno dla dyrektorów szkół hotelarskich jak i dla nauczycieli hotelarstwa. A że efekty kształcenia w znacznym stopniu zależą od wyposażenia technodydaktycznego to też dlatego wiele działań doprowadziło do tego, że aktualnie szkoła dysponuje bardzo dobrym sprzętem technodydaktycznym,
a w tym m.in.:
3 pracownie komputerowe (po 15+1 zestawów),
laboratorium elektroniczne z oprzyrządowaniem komputerowym,
pracownia hotelarska,
pracownia techniki biurowej,
pracownia gastronomiczna,
pracownia przedsiębiorczości,

i wiele innych mających warunki do komputerowego wspomagania procesu kształcenia różnych przedmiotów. Stale modernizowany jest sprzęt oraz doposażane są gabinety i pracownie przedmiotowe. To właśnie te warunki zadecydowały o tym, że od 1-10-1998 w Zespole Szkół Zawodowych funkcjonował Punkt Dydaktyczny Politechniki Zielonogórskiej dla Studiów zaocznych na kierunkach:
informatyka,
marketing i zarządzanie.

Równocześnie z wzbogacaniem szkoły w sprzęt technodydaktyczny stałej poprawie ulegają warunki do pracy i nauki, estetyka pomieszczeń szkolnych, ich funkcjonalność i wyposażenie. Przede wszystkim zaś udało się w ostatnich kilku latach przeprowadzić wiele prac remontowych i adaptacyjnych tak w szkole jak i w internacie. I tak:
wyremontowano instalację wodną i CO,
wymieniono stolarkę okienną w gabinetach i pracowniach przedmiotowych,
zmieniono funkcjonalność wielu pomieszczeń dydaktycznych,
poprawiono wystrój większości pomieszczeń szkolnych w tym także higieniczno-sanitarnych,
uruchomiono laboratorium elektroniczne,
uruchomiono trzecią pracownię komputerową na 15+1 stanowisk z umeblowaniem, tj. stołami własnego projektu i wykonania,
przeprowadzono remont kapitalny dachu budynków szkolnych ,
wymieniono kotłownię węglowo-koksową na olejową.

Od początku funkcjonowania Liceum Technicznego duży nacisk położono w szkole na naukę języków obcych a w szczególności j.niemieckiego, j.francuskiego i j.angielskiego. Ten ostatni prowadzony był w szkole m.in. przez nauczycieli pozyskanych z Kanadyjsko-Polskiej organizacji ETPP, którzy uczyli w latach 1996-1998 i nauczyciela z Korpusu Pokoju uczącego w latach 1998-2000. Współpraca z tymi organizacjami zaowocowała lepszym przygotowaniem językowym naszych absolwentów.

W najbliższym czasie szkoła wzbogaci się o nowy obiekt wybudowany na terenie szkoły, który pełnić będzie rolę internatu i Centrum Kształcenia Praktycznego dla zawodów usługowych takich jak hotelarz, gastronom, pilot wycieczek i inne.

Szkoła brała udział w eksperymencie pedagogicznym prowadzonym na podstawie porozumienia Ministerstwa edukacji Narodowej z Ministerstwem obrony narodowej, eksperymencie pod nazwą Liceum Ogólnokształcące o Profilu Wojskowym. W realizacji tego eksperymentu upatrujemy szansę na inspirację działań na rzecz jak najlepszego Programu Wychowawczego ze wszystkimi najważniejszymi elementami wychowawczymi.

W listopadzie 2000 r. szkoła została zakwalifikowana do elitarnego klubu 40 szkół hotelarskich w Polsce działających na rzecz poprawy efektywności kształcenia w branży hotelarskiej, gastronomicznej i turystycznej we współpracy ze towarzyszeniami HO-GA-TU działającymi w krajach Unii Europejskiej. Ostatnie trzy lata to okres bardzo dobrej współpracy szkoły ze Starostwem Powiatowym jako organem prowadzącym szkoły ponadpodstawowe, z Jednostkami Wojskowymi w Żarach, a w szczególności z 11BZ, a także z przedsiębiorstwami i zakładami pracy jak KRONOPOL, POL-ORSA, i inne.

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Żarach z powodzeniem prezentowali się na różnych imprezach i konkursach wojewódzkich oraz ogólnopolskich a m.in. w:
Ogólnopolskiej Konferencji poświęconej agresji wśród młodzieży w Myślenicach,
I Ogólnopolskiej Konferencji Klas Wojskowych w Chojnicach,
Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszego Hotelarza w Kołobrzegu,
Mistrzostwach Polski Szkół Hotelarskich w koszykówce chłopców (III miejsce),
Regionalnym Konkursie Poezji i Prozy Francuskiej, oraz w wielu innych.

Od września 2006 roku uległa zmianie nazwa szkoły z Zespołu Szkół Zawodowych na Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych.

Od czerwca 2007 roku należymy do Europejskiego Stowarzyszenia AEHT.

Na dziś nie tylko dyrekcja szkoły ale i cała kadra pedagogiczna wie jaką pozycję w trakcie i po wprowadzeniu reformy Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach powinien zająć. Przede wszystkim chcemy by ta szkoła byał przyjazna uczniom oraz ich rodzicom i odpowiadała na ich oczekiwania, tak pod kątem doboru kierunków i profili kształcenia oraz ich efektywności kształtowania umiejętności jak i dobrym i właściwie realizowanym programem wychowawczym.